NO BORDER CAMP- HEMBER NIJADPERESTI CON VEKE U BARIKAT CEKE

http://www.imgbox.de/users/public/images/3m2UiUQeSN.jpg

No Border Camp ( Qampa ji Sinora ra na ) ji aliye kome serbixwe u aktivisten serbest qu li hember nijadperesti u diskiriminasyone tekosin didin, nava 13. u 22. Tirmehe te sazkirin.

Hatibin yan ji nehatibin diskirimimekirin, yen ku mecburi jan ji ne mecburi terika welate xwe mane; qamp ji herkesi re vekiriye.
Eme Caleki, Civin, Civaten minakeseye,Sohbet u Mesa 9 roja darbixin nava van roja de em dixwazin ser van mijarande bisekinin;
Nijadperestiya roje,Nijadperestiya saziyen fermi, kontrola Kocbertiye,dijbertiya Qeraciya, jiyana Penabera, sebeben Penabertiye u Metingeh w.s..
Miroven qu bin Nijadperestiyede maxdur bune, hemberi ve Sistema qu pel haysiyeta insanan dike u wan dixwaze tene behle tekosine dike.

Ji ber vena gelek ciha ji aliye Penabera Caleki hatine li darxistin u di peserojeda ji ve be darxistin. Armanca No Border Camp alikari u desthevgirtina hemberi Nijadperestiye ye.

Tevlebun a Qampe weki dikare bo Penaberan cend Pirsgireka derxine, bo wena em van tistanji peskesdikin:

* Alikariya Huquqi:
Alikariya Huquqi himberi zexten merciyen remi qu ji ber Kampe u Calekiyan ten derxistin.

* Alikariya Abori:
Bileten Trene u Otobüse, xwarin, vexwaren u eger mimkinbe bere ji mera be gotin ji bo sazkirina Konan u Tulum e razane.

* Cihe Empowerment:
Cihen u Odeyen xususi bo miroven qu bin zexte nijadperestiyeda mane u mecburi penaberti bune.

* Koma Empati:
Dan u sitandina bi Koma empati.

* Sikle Calekiya:
Ser calekiyanda mutabakatik hatiye standin qu ciqas risk meriv kari bigre ser xwe. Bi wi awayi herkes calekiyanda xwe ewlekaride bizanibe.

* Ragihandin u Biryar
Ji bo herkes fikre xwe bine ziman u Biryaren guncav bihevra ben girten tercüma zimanan te kirin.

Bin organizasyona No Border Camp roja 21 Tirmehe Firingeha Düseldorfe de hemberi vegerandina Penabera we Caleki be li darxistin. Ji ber ve yeke dikarin tene besdari Calekiye bin.

Winji tevli Kampe bibin! Bi hevra! Weren bi fikre xwe an ji wisa!
Weren bo Cihaneke be sinor!

Em kîn e?

Amedekarîya Camp a No Border,ji héla kes (aktvist) én li dijî Nijadperestîyé ku gelek ji wan neçar mane li derve yî Welat bijîn û rastî karén Nijadperestî hatine pékté. ji bo Pirs û péwîstî ya alikarîyé li ser mijare kî hûn dikarin bi réka vé Name ya elektroknik bighén me.Hûn dikarin Email é xwe bi zimané xwe binivsînin.Navnîşana me wuha ye:

PDF

http://noborder.antira.info/

kostenloser Counter
Poker Blog