Archiv für November 2010

Enarkîzm, Pertûkxaney Kurdî û Serçawey Rexnegranî (5 )

beşî pêncem û kotayî

“anarkîzmî emrro le beramber gelêk meseley dîkey xebatî syasîda hellwêstî refzî êcgarekî heye , lewane : retkirdnewey karî syasî tuxme pêşrrewekanî bzûtnewey komonîstî le damezrawe syasî û medenîyekanî borijwazîdaw djayetîkirdnî komelle herewezîyekan û sendîka krêkarîyekanî jêr sayey em sîstmew dawakirdnî damezrawey krêkarîy (pak û bêgerd) î komonîstane ! keçî le heman katda hizbî serbexoy çînayetî prrolîtarya refz deken û wek desellat û amrazî serkutkeraney prrolîtarya wesfî deken , yan bangeşey hizbî komonîstî prrolîtarîy cîhanî deken ke waqî’î xebatî çînayetî prrolîtarya îmkanî bûnî hizbêkî awehay nîye . em hizbe cîhanîyeyan be bedîlî înternasyonalîzmêkî komonîstî nwê dadenên . „
nûser lew perrî dillnyayîda dîsanewe bepêy boçûnî grupêkî hawaydîlocyay xoy, enarkîyekan tometbar dekat. ewey ke enarkîyekan serapay komellgey çînayetî be dewllet û peywendî û rêwişwênî mrovekanewe retdekenewe û hewllî têkişkandnî her dezgeyekî quçkeyî (hirmî,herarchiy) deden, gumanî têda nîye û dakokî leser dekem. bellam dîsanewe tênegeyiştin le hzir û nenasînî enarkîyekane, ke be djayetî komelle herewezîyekan û sendîka krêkarîyekan tometbarîyan bkeyt[9]. çunke her le serdemî (prodon)ewe aydyay komelle herewezî (alcim’yat alt’awnye) letek nêwî enarkîyekan grêxwarduwe û herewezîye cutyarîyekanî okranya ke djî bolşevîkekan bûn û herewezîye cutyarî û krêkarîyekanî îspanya ke djî franko û stalînîstekan bûn, baştrîn û zîndûtrîn nmûnen û enarko-sendîkalîzmîş ke nûser kemêk be pozetîv heldesengênêt, şêwey rêkxistin û şêwazî xebatî enarkîye le bwarî rêkxistin û xebatî cemawerîda. enarkîyekan bepêçewaney marksîstekanewe, ke pêyanwaye sendîkakan tenya amrazî bedesthêanî çend parûyek nanin, lay enarkîyekan amrazî bedesthênanî nan û fêrgey perwerdekirdnî xebatkaran û sengerî ketwarî şorrş û yekey rêkxistnî komelgey dahatûşin, ewey ke le jêr karayî aydyay enarkîyekan û soşyalîste şorrgêrekanda le şorrşî 1917da krêkaran le rêy sovyetekan û komîtekanî karxanewe hem destîyan beser karxanekanda girt û hem le kroniştat û okranya wîstyan desellatî sepawî bolşevîkekan wela bnên û xoberrêweberayetî (alإdare aljatye ) xocêy krêkaran û cutyaranewe dûr le dîktatorî partî bolşevîk, komellge berrêwebern û rollî (cint-ait) le îspanyay 1936-1939 ke be aydyakanî enarko-sendîkalîzm piştestûr bû, baştrîn retgerewey tomete nabecêkanî nûsern. aya mêjû û qurbanîyekanî baştrîn bellge nîn bo selmandnî boçûnekan, le beramberda min tenya daway yek take riste dekem, ke enarkîyekan têyda komelle herewezîyekan û sendîka şorişgîrekan ret bkenewe! aya retkirdnewey sendîka û yekêtîye zerdekanî paşkoy desellatî borcwazî, lay komunîstekan deçête xaney djayetî xebatî cemawerîyewe? min dezanim ke ew grupe nûser basî dekat, djayetî xebatî cemawerî dekat, bellam wek wtim ewan ne enarkîstin û ne detwanin destberdarî desellatixwazî û destebjêrî û aydyalîzîme marksîstîyekeyan bin!

nûser ewende tûşî banêke û dû hewa û nakokî letek xoyda buwe, nazanêt çon xoy derbaz bkat. ew retkirdnewey part lelayen enarkîstekanewe [ke herwa le layen komunîste sovîyetîyekan (Council Communistis )îşewe retkrawetewe], letek partayetî cîhanî grupî komunîstî înternasîwnalîst, ke le partayetîyekey lênîn têperryankirduwe, têkell dekat û ser le xwênerî naaşna be enarkîzm deşêwênêt. bellê part pêkhateyekî quçkeyî serkutgerane û zemînesazî serwerî desteyek beser desteyekî tir û çînêk beser çînêkî tirdaye û bo takî huşyar şermezarîye mil be fermanberî destebjêrî serkirdayetî part bdat û bbête endamî part. part kutekî serkut û torî rawî ew takaneye ke ayîn û xîll û nasîwnalîzm neytwanîwe destemoyan bkat û part ew erke dekêşêt. îtir ew parte cîhanî bêt ya gerrekî, komunîstî bêt ya îslamî, part her parte û endamêk ke le dergey partewe deçête jûrewe, eger gwê le dengî azadîxuzaney naxî xoy bigrêt, ewa naçar debêt le pencerewe helledawan rabkat, bellam eger gwê le druşme brîqedarekanî destebjêrî serkrayetî bigrêt, ewa part debête gorristanî xewnekanî û dwacar manewey be gêlbûnî tewaw debêt û robotêkî lê derdeçêt!
“retkirdnewey hellbjardin û hawbeşîkirdnî meşrû’ û yasayî le mlimlanêy komellayetîda , ta lem rêyewe sekoy perlemanî borijwazî bo xebatî syasî û aydyolojî bekarbhênrêt . ewan pêyanwaye ke prolîtarya be hîç şêweyek û le hîç şwênêkda nabêt tuxnî hellbjardin le dezga borijwazîyekanda bkewêt , betaybetî perleman û , herçî hellbjardnêk heye pêwîste muqate’e bikrêt . „
bellê, herçende lêreşda nûser her mebestî ew grupeye, enarkîyekan hemû ştêkî (meşru’ û yasayî) retdekenewe, bellam bebê ellternatîv na, bellku leber ewey ke pêyanwaye hîç nagorrêt û ezmûnekanî dûsed salley raburdûş nîşanyandawe, ke tenya komek be drêjbûnewey çawerrwanî û xoşbawerî xellk be goranî drrindeyî çînayetî û kotayî hatin be stemî çînayetî û serwerî çînayetî le rêy beşdarî parlemanewe, deken û be pêçewanewe eger şorrişgêrrtrîn tak ya nwênerî çewsawan çûbête kayekanî parlemanewe, ewa buwete deskela û hawgîrfanî sermayedaran û hîçî tir. enarkîyekan tenya be baykot û dengnedan kotayî bekarîyan nayêt, belku le beramberda bangewaz bo xebatî rastexo û xorrêkxistnî komellayetî û pêkhênanî herewezîye abûrîye serbexokan deken û hewllî destbeserdagirdnî xanûbere û karge û şeqamekan deden. aya emane (dengdan û beşdarî parleman ya xorîkxistin û sepandnî berrêweberayetî komellayetî) kameyan şorrişgêrane û kameyan kara û kameyan hengawnane berew praktîzekirdnî aydya soşyalîstîyekan? meger soşyal-dêmokratekan û parte komunîstekan bew nyazewe neçûne parlemanewe, keçî êsta le rîzî pêşewey sendewey destewketekanî çend sed salley xebatî komelayetî û cemawerîn lew krêkaraney ke benêwyanewe çûne parleman?
beşdarî parleman û dezgekanî tir detwanin serçaweyekî darayî bin bo destebjêrî serkirdayetî partekan, bellam hîç kat natwanin senger bin bo bedesthênanî daxwazî çewsawan, tenya leber hoyekî zor sade, ewîş pênawêke ke parleman û dezge quçkeyyekan bo msogerkirdnî seryanhelldawe, xoşbawerrkirdnî xellk û frîwdanî xellke be perdepoşkirdnî çekmey asnînî sermayedaran le deselat û berrêwebirdinda. îtir nazanim çon dekrêt djî sermayedaran û sendnî şit lêyan bekar bibrêt ya bo ruxandnî deselat bekar bibrêt. le katêkda ke yekêk le merce serekîyekanî papendbûnî part û hêz û nwênerekane be bendekanî yasa û yasaş birtîye le dabînkirdnî serwerî û milkeçpêkirdnî cemawer bo ew serwerîye, ke çetrî parastnî berjewendî sermayedarane le rewayetîdan be karî krêgirte û xawendarêtî taybetîda?!
(alşir’î û alqanunî) wate her ştêk ke letek serwerî çînayetî û bnemakanîda (xawendarêtî taybet û karîkrêgirte) teba û kok bêtewe, her ştêkîş letek ewanda kok bêtewe, ewa be dillnyayyewe djî daxwazî û xewnî soşyalîstekane, her leberewe, bêguman letek berjewendî part û destebjêrî serkirdayetî part û desellatixwazan kok û teba debêt!
“rast û çep hênan beser druşme dêrîn û nwêyekanî bzûtnewey komonîstîy cîhanîda , ew druşmaney ke marksîyekan berzyandekenewe , bebê ewey ke şîkirdneweyekî dyarîkraw bo her druşmêk bken û dan beweda bnên ke her druşmêk le kat û şwênî xoyda bayexî taktîkî û sitratîjîy le xebatî prrolîtaryada heye . ewan be tundî djî dîmukrasî û azadî û yeksanî û aştî û hemû cengêk û medenîyet û pêşkewtnixwazî û mafî birryardanî çarenûs bo gelan û sosyalîzm û …hitd hellwêstyan wergirtuwew le beramberîşyanda ellternatîvî xebatî syasîy rojaneyan nîyew asoy serkewtnî xebatî bzûtnewey sosyalîstîy krêkaranyan lela rûn nîye .„
leberewey ke em peregrafe şerrî xêzanî nêwan grupe marksîstekan xoyan degrêtewe û ew grupe be xoyan detwanin wellamî nûser bdenewe, zor leserî nawestim, bellam hênde delêm eger xwêner û nûserîş serinc bdat, ewa debînin, ke enarksîstekan hêllî çep û rast beser aydyakanî markis û komunîstekanî tirda nahênin. herweha djî azadî û yeksanî û aştî û pêşkewtin û mafî birryardanî xoberêwebirdnî gelan [dewlletî borcwazî benêwî netewewe na] û soşyalîzm nîn, bellku le marksîstekan rûntir û peygîranetir û rastgoyanetir û kirdeyyanetir pê leser ew xwastane dadegrin û le hemû serdemekanda enarkîyekan cengawerî gumnawî ew pênawane bûn. bellam bedillnyayyewe be şêwazî destebjêrî û nwênerayetî û xêrkirdin be xellk na, bellku wek seretakanî hizrî enarkîstî û be piştbestin be azadî û yeksanî û dadperwerî komelayetî. bepêçewaney derkî nûserewe le dêmokrasî, enarkîyekan layengrî dêmokrasî rastewxon. [10]
dwacar hezdekem û supasguzarîş debim, eger nûser tenya bellgeyek bo ew tometrrîzkirdne bxateberdestman. le beramberda min detwanim deyan pertûk û sedan namîlke û hezaran wtar djî ew tometane rîz bkem, bellam bedaxewe pertûkxaney kurdî lêyan bêbeşe û tenanet pertûkxane elektronîye kurdîyekan le bllawkirdnewey deqe wergêrdrawe enarkîyekanda xoyan deparîzn!****
“komonîzmî anarkîstekanî emrro , komonîzmêkî yotopîyayye , xoşxeyallîy tuxmî wirdeborijwazî panuplîşbuwewey jêr çerxî drrindaney sîstmî harbûy sermayedarîye , çewaşeyî û rêhellekirdin û namobûnêkî bê huşyarîy komonîstîy rasteqîneye . boye debêt be başî bîruboçûnekanyan û rabirdûyan û rollî têkderaneyan le bzûtnewekeda be krêkaran û zehmetkêşan û têkoşeranî bzûtneweke aşna bikrên ta lêyan be agabin û derga berrûy dzekirdinyan bo nêw hizb û rêkixrawe krêkarîyekan dabixrêt .“
emey nûser le têkellkirdnî komunîzm û enarkîzm ( komunîzmî enarkîstekan) drustîkirduwe, le hîç qutuyekî ‘etarda peyda nabêt. min dillnyam dîsanewe mebestî nûser le ( komunîzmî enarkîstekan), enarko-komunîzm (ke kropotkîn hzirvanîyetî) nîye û mebestekey her lew gumanewe serçawe degrêt, ke grupî lêbuwete enarkîst. boye lêreşda zor leserî nawestim û tenya kemêk serincî dêrrekanî paş ew têkellesazîye dedem.
“xoşxeyallîy tuxmî wirdeborijwazî panuplîşbuwewey jêr çerxî drrindaney sîstmî harbûy sermayedarîye”
lem risteye zor tênagem û hestdekem be labirdnî le peregrafekeda hîç le wata û krrokî peregrafeke û amancekey nagorrêt, bellku be pêçewanewe rûntir û sakartrî dekatewe.
„çewaşeyî û rêhellekirdin û namobûnêkî bê huşyarîy komonîstîy rasteqîneye”
lêreda nûser naçar destewdawênî aydyalîzmekey naw marksîzm debêtewe û komunîzmêk ke xoy mebestîyetî (aydyakanî markis û lênîn û ewanî tir) , dekate çeqî rastî û drûrkewtnewe lêy hawtay sergerdanî dekat, eme bo xoy pêçewaney hzirgerîye û rûdawekanî sedey raburdû eweyan selmand, komunîzmêk ke birryare be fermanî part û şelaqî dewllet damezrêt û bsepênrêt, serencamekey her be zyatir şeydakirdnî krêkaran û beşmeynetan be sermayedarî û çekmey asnînî parlemanekey kotayî dêt, her weku le rusye û wlate paşkokanîda dîtman.
paşan meger mebestî nûser le komunîzmî rasteqîne, her ewe nîye ke markis û englis, enarkîyekanyan be pîlangêrran leserî le nêwneteweyî yekemda kirdederewe û lênîn û trotiskî leserî fermanî kuştubrrî be komellî enarkîyekan û raperrîwanî kroniştat û maxnovîstekanî okranya derkird û stalîn narrastewxo hanî kuştin û tîror û rfandnî enarkîyekan û dananî ablluqey ranegeyênrawî leser herewezîyekanî ketelonya û beşekanî trî îspanyay azad, da?
be kurtî, ewey nûser lemerr enarkîzm lew nûsîneyda deydate ber rexne, nek tenya enarkîzm nîye, bellku ballêkî ortodoksî marksîzme û be ray min hîç pêwîstî be têwegllanî enarkîstekan nebû û nûser deytwanî leber roşnayî berawirdî nûsînekanî karl markis û enclis letek nûsînekanî ew grupeda, boçûnekanî be layengrî lem û djayetî ew bselmênêt, nek herçî xilltey têrrwanînî desellatixwazaney hizrî markis û englis heye, bîkat beser enakîyekanda û hêndey tir narroşnî lay xwênerî bêserçawey kurdizman drust bkat.
rexney enarkîstekan le komunîzmî markis û paşrrewanî her le hawserdemanî xudî (markis û englis)ewe ta emrro zor rûn û bêperdeye û cyawazîyekan aşkran, ke dekrêt lem xalle serekîyaneda kurt bikrênewe: rollî tak[11] , rollî cemawer[12], rêkixrawbûn û xebatî cemawerî [13], sendîka krêkarîyekan[14], çonyetî berrêweberayetî le komellgey dahatûda[15], sovîyetekan û komunekan[16], herewezîyekan[17], bernamerrêzî û nawendêtî[18], fîdralîzm û mafî çarenûs[19], şerrî dagîrger[20], soşyalîzm[21], nêwneteweyî[22], leyek qseda enarkîstekan leser bnemayeyek, ke serwerî mrov beser mrovda be hemû şêweyek retdekenewe û djî her berterîdanêkî ramyartî û abûrîy û komellayetîn be destebjêr û kesekan, her boye wek drêjey locîkî ew têrrwanîne bewe degen, ke hemû pêkhateyekî quçkeyî lewane sendîka zerdekan û part û dewllet û nawendêtî ret bkenewe û bew core rêgeçareyan bo hemû pirsekan djî her rêgeyeçareyek dewestêtewe, ke wîst (arade) le mrovekan bsênêtewe û le beramberda be nwêneran û myancîgeranî balladestî bispêrêt, çunke enarkîzm azadîxwazîye û serwerî hî her kes bêt, retîdekatewe û bangewaz bo komellgey azad û yeksan û dadperwer leser xwast û amadeyî takekan û komellekan dekat, bem pêye gorranî her sîstem û komellgeyekîş, be gorran le peywendîye abûrîy û komelayetîyekanî tak le komellgeda, be watay şorrşî komelayetî, grêdedatewe. be watayekî tir şorrş prosêsêkî komellayetîye û tenya le xwarewera le derûnî peywendîye komellayetîyekan û peywendîyekanî berhemhênanda twanay rûdan û serkewtnî heye.
dwa wte, eger nûser xwazyare lemerr enarkîzm rexne bigrêt û bnûsêt, baştre bellgekanî le serçawey yekemewe wergîrabin û bo serincdanî enarko-komunîzm, baştre serincî aydyakanî kropotkîn bdat. herweha min bo xom her rexneyek ke be nmûne û bellgey wergîraw le serçawe enarkîyewekan piştestûr bêt, lam cêgey destxoşîye û tenanet eger rexneke neytwanîbêtiş rastî û drustî bpêkêt, dîsanewe her cêy dillxoşîye, çunke be dillnyayyewe miştumrrî besûd le nêwan enarkîstekan û marksîstekanda drustdekat, ke dwacar bo bzavî soşyalîstî detwanêt beşêk bêt le serçawey roşingerîy çînayetî.
her bew mebeste lêreda be pirsyarêk, ke bo kokirdnewey hemû sosyalîstekan le dewrî mêzî miştumrrî be sûd û nojenkirdnewe û lêkollînewey babete tîorî û ezmûne kirdeyyekan [lepênaw xoladan le dûbarekirdnewey hellekanî raburdû le rûdawekanî dahatûda] sûdî heye, kotayî be welamekem dehênim : aya eger le ezmûnî şorrşî oktoberda le brî serkewt û bergirtin be araste soşyalîstekanî trî derewey partî bolşevîk, bwar be hemû ellternatîve soşyalistîyekan bidraye, lewe baştir nedebû ke paş (70) serencam hewllekan wek peşmek leberdem tînî nîolîbralîzimda bitwênewe; ayar lebrî xosepandnî yek modêlî bolşevîkekan, baştir nebû lew şwênaney ke araste û ellternatîvî tir pêşnyar û amaden, ezmûn bikrên û dwacar serencamekan leyek bidrên û kame pozetîv buwaye, zyatir perey pêbdraye û kame nîgetîv welabinraye; aya bwardan be melewananî kronşat, cutyaranî okranya, krêkaranî pitrograd, ke xwazyarî azadî rojnamegerî, azadkirdnî zîndanyan, sendnewey desellat le part û dêmokrasî rastexo û berrêweberayetî sovyetî û herewezîyane bûn, zyanî lewe zyatir debû, ke le mawey (70) sallda le brî binyatnanî komellgey soşyalîstî, xizmet be be hêzkirdin û xwazrawtirkirdnî sermayedarî û dêmokratîye nwênerayeyyekey kra; aya be bwardan be araste û ezmûnkirdnî ellternatîvekanyan, çansî parastnî ew şٶrrse le şkistî zyatir nedebû?
perawêz û serçawekan:
* rêkewtî tewawbûnî em nûsîne bo zyatir le şeş mang lemewber degerrêtewe, bellam lebernebûnî kat bo paknûskirdnî, boye bllawkirdnewey dwakewt, hîwadarm karayî xoy ledest nedabêt.
** grupî komunîstî înternasîwnalîst (ICC), grupêkî ortodoksî marksîste û le partayetîda wawetir le lênîstekan bawerrîyan be raberrayetî û pollayînbûnî part heye. ew grupe bawerrî be xebatî cemawerî nîye û hemû rêkixrawbûnêkî cemawerî retdekenewe û tenya bangewaz bo yek rêkixraw deken, ewîş parte cîhanîyekey xoyane û bes.
*** min be mebestewe wajey (şura) retdekemewe, çunke yekem le kurdîda wajey (şure) perjînman heye û bo ewey têkell nebêt, duwem demewêt le (şura)î îslamî cyay bkemewe, çunke şuray îslamî pêhateyekî quçkeyye û (sovyet) û (komune) û (encumen) naquçkeyîn û leser bnemay kobûnewey giştî pêkdîn û bew mîkanîzme rêgrî le otorîte û destbeserdagirtin û qorixkirdin le serewera degrin, bellam şuray îslamî bo sepandnî desellatî partî xwa (hizballe) û şerî’etekey leser zewî hatuwete bûn û pêş îslamîş weha şurayek le hellbjardey pyawanî nawdar û dewlemend bo karubar bekar brawe û xellkî hejar û bêdesellat mafî geyiştnî be birryardan le şurada nebuwe û le hemû serdemekanda rêkxistnêkî quçkeyî buwe û ewey ke komunîstekanî êran û ‘îraq hîç hestyarîyekyan bew nawe nîye, bo quçkexwazî û deselatixwazîyan degerêtewe, bellam ewey le komuney parîs û le şorrşî1917 û dwatirda pêkdên, komune û sovyetekan bûn, ke [ (Soviet (council], heman watay komune degeyênêt û eger be watay wşe lêkî bdeynewe le êstada hîç nageyênêt û debête şarewanî, bellam leber ewey pêşîneyekî ramyarîy heye û çemkêkî berêwebirdin wek ellternatîv dexaterrû, le êstada dekrêt encumen leser bnemay kobûnewey giştî û birryardanî giştî, bgeyyênêt. boye berray min ya (encumen)î kurdî ya (sovyêt)î rusî ya ( komune)î ferensî drustitre bekar bibrêt.
**** çend carêk namîlke wergêrrdrawekanî (xebatî rastexo) , (marksîzm û enarkîzm) , (giftugoy xeyallkirdî markis û bakunîn) , (berew enarkîzm)mi bo pertûkxaney elektronî kurdî (hittp://wwiw.pertiwk.com/ktebxane/) rewanekirdin, bellam bedaxewe ne wellamyan damewe û ne namîlkekanîşyan bllawkirdnewe. eme le katêkda ke lewetey ew pertûkxaneye serîhelldawe, yekêk bûm lew kesaney ke be hemû corêk hewllim dawe be xellkî bnasênim, eweş leber ewey ke pêmwabuwe prrojeyekî krawe û xorayî û giştî û çake û berbestekanî xwêndnewe (destranegeyiştin û nebûnî twananî krrîn û kemî serçawe û zorêkî tir)î şkandûn û cêgey dillxoşîye. bellam katêk ke rêgrî le bllawkirdnewey hendêk bllawkrawe bigrêt, deçête jêrr pirsyar û îtir rastgoyî xoy ledest dedat û pêwîste nêwî (pertûkxaney kurdî) leser xoy labdat û bîgorrêt be (pertûkxaney (hendêk pertûkî kurdî), çunke pêwîste pertûkxaney kurdî hemû çapkra û bllawkraweyekî kurdî bigrête xoy û sansûr leser hîç hzir û arasteyekî bîrkirdnewe û roşinbîrî danenêt.

[1 ]Rudolph Rocker, Anarchism and Anarcho-Syndicalism, History of Anarchist Philosophy from Lao-Tse to Kropotkin
[2] Anarchism: From Anarchy to Anarchism (300CE to 1939) v. 1 & 2 : A Documentary History of Libertarian Ideas
[3]deqî nameke berêz (qerenî qadrî) werîgîrawete ser kurdî û le (kurdistan prês) wergîrawe.
deqe ‘erebîyekey http://www.anarkismo.net/article/12187
http://www.marxists.org/reference/subject/economics/proudhon/letters/46_05_17.htm
[4] التحرریة / البحث عن مجتمع المستقبل / قواعد التبادل ، دانییل گرین, ترجمة: جورج سعد، حداثة CNT- AIT ، ص٩
[5] http://anarkistan.issuu.com/sakurdistan/docs/marksizm_u_anarkizm
[6] التحرریة/ الافکار المحوریة للتحرریة/ المسائل اللغویة المتعلقة بکلیمة تحرریة، دانییل گرین، ترجمة: جورج سعد، حداثة CNT- AIT ، ص٨
[7] التحرریة/ الافکار المحوریة للتحرریة/ کرە الدولة (٢)، دانییل گرین، ترجمة: جورج سعد، حداثة CNT-AIT ، ص٥
[8] التحرریة / البحث عن مجتمع المستقبل / کلمة تشکل کلمة خصام “الدولة” ، دانییل گرین, ترجمة: جورج سعد، حداثة CNT- AIT ، ص٢١
[9] التحرریة / البحث عن مجتمع المستقبل / النقابیة العمالیة ، دانییل گرین, ترجمة: جورج سعد، حداثة CNT- AIT ، ص١٧
[10] التحرریة/ الافکار المحوریة للتحرریة/ الهجوم علی الدیمقراطیة البورجوزیة، دانییل گرین، ترجمة: جورج سعد، حداثة CNT- AIT ، ص٨
[11] التحرریة/ الافکار المحوریة للتحرریة/ مصادر الطاقة: الفرد، دانییل گرین، ترجمة: جورج سعد، حداثة CNT- AIT ، ص١٩
[12] التحرریة/ الافکار المحوریة للتحرریة/ مصادر الطاقة: الجماهیر، دانییل گرین، ترجمة: جورج سعد، حداثة CNT- AIT، ص٢٧
[13] التحرریة / البحث عن مجتمع المستقبل / ضرورة التنظیم ، دانییل گرین, ترجمة: جورج سعد، حداثة CNT- AIT ، ص٢
[14] التحرریة / البحث عن مجتمع المستقبل / النقابیة العمالیة ، دانییل گرین, ترجمة: جورج سعد، حداثة CNT- AIT ، ص١٧
[15] التحرریة / البحث عن مجتمع المستقبل / الادارة الذاتیة ، دانییل گرین, ترجمة: جورج سعد، حداثة CNT- AIT ، ص٣
[16] التحرریة / البحث عن مجتمع المستقبل / البلدات ، دانییل گرین, ترجمة: جورج سعد، حداثة CNT- AIT ، ص١٨
[17] التحرریة / البحث عن مجتمع المستقبل / تشریك کامل (١) ، دانییل گرین, ترجمة: جورج سعد، حداثة CNT- AIT ، ص١٦
[18] التحرریة / البحث عن مجتمع المستقبل / وحدة وتخطیط ، دانییل گرین, ترجمة: جورج سعد، حداثة CNT- AIT ، ص١٥
[19] التحرریة / البحث عن مجتمع المستقبل / الفدرالیة ، دانییل گرین, ترجمة: جورج سعد، حداثة CNT- AIT ، ص٢٤
[20] التحرریة / البحث عن مجتمع المستقبل / ازالة الاستعمار ، دانییل گرین, ترجمة: جورج سعد، حداثة CNT- AIT ، ص٢٨
[21] التحرریة/ الافکار المحوریة للتحرریة/ نقد الاشتراکیة “التسلطیة”، دانییل گرین، ترجمة: جورج سعد، حداثة CNT- AIT، ص١٢
[22] التحرریة / البحث عن مجتمع المستقبل / الاممیة ، دانییل گرین, ترجمة: جورج سعد، حداثة CNT- AIT ، ص٢٧

bo xwêndnewey deqî nûsînî rexnelêgîraw, klîk leser em besterey xwarewe bken:
enarkîzm, nûsînî fuad qeredaxî http://varseen.kurdblogger.com/29027/

Hezheen

D`land

Als »eklatant rechtswidrig« bezeichnete Martin Brodale, Vorsitzender Richter der elften Kammer des Gelsenkirchener Verwaltungsgerichts (Nordrhein-Westfalen), in einem Prozess am 16. November das Vorgehen des Ausländeramts der Stadt Dorsten. Die Behörde hatte im Jahr 2005 eine Frau nach Angola abgeschoben, diese wurde von ihrer damals zwei Jahre alten Tochter getrennt. Das Ausländeramt hatte auch die Abschiebung des Kindes angeordnet, das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge jedoch einen Abschiebeschutz verfügt. Nach Aussage des Richters ist »kein anderer Fall bekannt, in dem die Trennung einer Mutter von ihrem Säugling durchgesetzt wurde«. Den Versuch, auch die Zweijährige nach Angola abzuschieben, das Land, das die zweithöchste Kindersterblichkeit der Welt aufweist, nannte Brodale »nicht nachvollziehbar«. Die Stadt Dorsten wollte in dem Prozess ursprünglich die Kosten der Abschiebung in Höhe von 32 000 Euro von der 2008 nach Deutschland zurückgekehrten Mutter einfordern, verzichtet jedoch darauf. Der Anwalt der Angolanerin erwägt eine Klage gegen die Stadt, unter anderem wegen Freiheitsberaubung und Kindesentziehung. Der für das Ausländeramt Dorsten zuständige Dezernent bezeichnete den Vorgang als »einen Rechtsanwendungsfehler« und kündigte »Überlegungen für bessere Kontrollen der Rechtmäßigkeit« an, wie die Zeitung Der Westen berichtete. Ein Mann attackierte am 15. November in Bad Belzig (Brandenburg) eine Kenianerin. Der ­Unbekannte stieß die Frau von ihrem Fahrrad und schlug dann auf sie ein, als sie am Boden lag. Wie die Polizei weiter mitteilte, gab er dabei rassistische Beschimpfungen von sich. Als sich ein Auto näherte, flüchtete der Mann mit fünf Begleitern, die während der Tat zugesehen hatten. Der Staatsschutz ermittelt. Nach einem Bericht der Märkischen Allgemeinen vom 15. November wurden in der Nacht zum 13. November auf dem sowjetischen Ehrenfriedhof in Cottbus (Brandenburg) 26 Grabsteine umgestoßen, auf eine Stele wurde mit Farbe das Wort »Juden« geschrieben. Die Polizei hat mittlerweile einen 23jährigen Tatverdächtigen ermittelt, der der Nazi-Szene angehören soll. Am frühen Morgen des 13. November versuchte ein Mann, den Sicherheitsbereich der Synagoge in der Oranienburger Straße in Berlin zu betreten, was ihm jedoch vom Wachpersonal verwehrt wurde. Da der 28jährige den Ort nicht verlassen wollte, alarmierten die Wachleute eine Funkstreife. Als die Beamten dem Mann einen Platzverweis erteilten und ihn weggeleiten wollten, rief dieser mehrfach »Sieg Heil« und beleidigte die Polizisten. Gegen ihn wird wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen sowie Beleidigung ermittelt. In der Nacht zum 13. November beschmierten Unbekannte an einem Einkaufszentrum in Berlin-Spandau die Schaufenster zweier Geschäfte mit rassistischen Parolen. Mitarbeiter entdeckten morgens die Schmierereien. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung.

Jungle World Nr. 47, 25. November 2010

İhsan Fetahiyan unutmuyoruz

http://img42.imageshack.us/img42/5650/789900.png

Ölümünün 1. yilinda İhsan Fetahiyan`i aniyoruz. Sömürgeci ve barbar Iran rejmi tarafindan 11.11. 2009 tarihinde sabah saat 4 te Sine de asilarak idam edilmisti.

İhsan Fetahiyan anisina ..

SON MEKTUP


Îhsan Fetahiyan
Hochgeladen von ANTIFAGENCLIK. – Neueste Nachrichten Videos.

20. Todestages von Amadeu Antonio:Opfer rassistischer Gewalt nicht vergessen

http://img189.imageshack.us/img189/5827/99906279.jpg
http://img192.imageshack.us/img192/3906/45542360.jpg

In der Nacht vom 24. auf den 25. November 1990 wurde der junge Angolaner Amadeu Antonio von einer Gruppe Neonazis durch Eberswalde gejagt und mit Lattenzäunen und Baseballschlägern misshandelt. Am 6. Dezember 1990 erlag er seinen schweren Verletzungen. Er war eines der ersten Todesopfer rassistischer Gewalt nach der Wende. Diesen Dezember jährt sich sein Todestag zum 20. Mal.

Am 6. Dezember findet in Eberswalde eine Gedenkfeier für Amadeu Antonio im Anschluss an das Gedenken an der Erinnerungstafel, Eberswalder Straße 26 im Tourismuszentrum, Am alten Walzwerk 1, 17 Uhr statt. Für die Amadeu Antonio Stiftung ist dieses Datum nicht nur ein Anlass zur Erinnerung, sondern zugleich eine Verpflichtung sich gegen Rassismus, Antisemitismus und Rechtsextremismus aktiv zu engagieren. „Das Andenken an den jungen Mann aus Angola kann nicht besser ausgedrückt werden, als durch gezieltes, engagiertes und lang währendes Handeln. Das macht die Tat nicht ungeschehen. Doch es ist eine realisierbare Antwort auf das Verbrechen. Und eine Hoffnung“, sagt Anetta Kahane , Vorsitzende der Amadeu Antonio Stiftung.

Anlass zur Entwarnung gebe es jedoch nicht: „Die NPD spukt weiter in den Landtagen von Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen. Kameradschaften vergiften noch immer vielerorts das Klima und schaffen Zonen der Angst. Mehr als 150 Menschen starben in den rechten Gewaltexzessen seit der Wende. An Sarrazin sehen wir, dass sich rassistische Ressentiments fest in der Gesellschaft etabliert haben. Ein Pulverfass wurde da aufgemacht, dass nur schwer zu kontrollieren sein wird“, sagt Kahane. „Erst letzte Woche wurde auf die Sehitlik-Moschee in Berlin ein Brandanschlag verübt.“

Amadeu Antonios Tod war das Ergebnis eines sich zunehmend aufpeitschenden rassistischen Klimas, vor allem in den neuen Bundesländern“, erinnert sich Anetta Kahane . In vielen Orten wollte man Anfang der 1990er Jahre diese Entwicklung jedoch nicht wahrnehmen: „Während die Täter zu Opfern ihrer Lebensumstände verklärt wurden, herrschte gegenüber Ausländern eine feindliche Stimmung. Und die Polizei schaute weg“, kritisiert Kahane die damaligen Zustände.

Auch durch das Engagement der Amadeu Antonio Stiftung hat sich seitdem einiges verändert „Wo früher braune Tristesse herrschte, hat sich inzwischen eine demokratische Zivilgesellschaft etabliert. In Eberswalde kann jeder betrachten, wie es geht, eine Stadt der dumpfen Dominanz der Nazis wieder zu entreißen“, so Kahane. Ein Schüleraustausch nach Angola, die breite Solidarität nach einem Brandanschlag auf einen Imbiss oder auch die Gründung der Bürgerstiftung Barnim Uckermark mit Zuschüssen zum Stiftungskapital von der Amadeu Antonio Stiftung sind Beispiele dafür.

Aus Anlass des Übergriffes findet Morgen (25. November) in Eberswalde auch eine Podiumsdiskussion in Eberswalde mit Zeitzeugen statt: „20 Jahre nach der Hetzjagd“- Rassismus damals und heute. Studentenklub, Schicklerstraße 1, 19 Uhr

Mehr Informationen: www.amadeu-antonio-stiftung.de/todestag-amadeu-antonio

POLIZEIPROVOKATION GEGEN DIE ASZ – 2 FESTNAHMEN / Zürich – CH

Personenkontrollen und Festnahmen:
Die Stadtpolizei Zürich greift die Autonome Schule an
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Heute (Mittwoch) Nachmittag hat die Stadtpolizei in ihrer Repression gegen illegalisierte MigrantInnen ein neues Mass an Unverschämtheit erreicht. Erstmals in den fast zwei Jahren, seit es die Autonome Schule Zürich (ASZ) gibt, wurden direkt vor der Schule illegalisierte MigrantInnen kontrolliert und festgenommen. Hilflos mussten Kursteilnehmende und Kursleitende zusehen, wie einer ihrer Kollegen unter herablassenden Sprüchen von einer Polizeistreife abgeführt wurde. Der Polizeiwagen hatte das Kennzeichen ZH 728 002. Die ASZ ist ein selbstorganisiertes Bildungsprojekt von und für MigrantInnen. Unter anderem finden kostenlose Deutschkurse statt. Über hundert Personen – vor allem Flüchtlinge, abgewiesene Asylsuchende und Sans-Papier – nehmen regelmässig an den Kursen teil.
Die ASZ mobilisiert Unterstützung
––––––––––––––––––––––––––
Den ganzen Nachmittag über markierte derselbe Polizeiwagen Präsenz direkt vor dem Schulhaus. In der Zwischenzeit mobilisierte die ASZ Unterstützung, um weitere Verhaftungen zu verhinden. Nach Kursende versammelten sich Kursteilnehmende, Kursleitende und Unterstützende vor dem Schulhaus. Nach heftigen Diskussionen mit der Polizeistreife zog diese vorerst ab – aber nur, um auf der anderen Seite des Schulgebäudes, bei der Tramhaltestelle Güterbahnhof, einen nigerianischen Kursteilnehmer festzuhalten.
Festnahme dank Protest verhindert
–––––––––––––––––––––––––––
Als die Protestierenden die Tramhaltestelle erreichten, die Polizisten direkt konfrontierten und “Haut ab! Haut ab!” skandierten, forderte die Polizei Verstärkung an. Innert kürzester Zeit gelangten sieben Streifenwagen zur Haltestelle. Die Situation war angespannt. Die Protestierenden zogen sich in der Folge ins Schulhaus zurück. Darauf zog sich auch die Polizei zurück – und liess den festgehaltenen Nigerianer wieder frei. Es ist uns also gelungen, dank unseres entschlossenen Handelns eine Festnahme zu verhindern. Der am frühen Nachmittag verhaftete Kenianer bleibt jedoch in Haft, genauso wie ein anderes Mitglied der ASZ, das am Samstag festgenommen wurde.
Rund zwei Stunden nach diesen Vorfällen zogen 150 Teilnehmende der ASZ, BleiberechtlerInnen und weitere AktivistInnen mit lautstarkem Protest vor das Kasernengefängnis, in dem sich die beiden Verhafteten befinden.
“Bildung für Alle” und “Bleiberecht” verurteilen
diesen Polizeieinsatz scharf: Leupi muss handeln
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Die beiden Kollektive “Autonome Schule Zürich” und “Bleiberecht für Alle” verurteilen den heutigen Polizeieinsatz scharf. Es ist ein Tabubruch in der Stadt Zürich, dass selbst beim Deutschlernen illegalisierte Menschen sich vor der Polizei fürchten müssen. Die beiden Kollektive fordern den zuständigen Stadtrat Daniel Leupi auf, seine politische Verantwortung wahrzunehmen und dafür zu sorgen, dass solche Übergriffe nicht mehr stattfinden.

Karakök

http://karakok.files.wordpress.com/2010/11/otonom-4.jpg
http://karakok.files.wordpress.com/2010/11/otomon-1.jpg
http://karakok.files.wordpress.com/2010/11/otonom-2.jpg
http://karakok.files.wordpress.com/2010/11/otonom-3.jpg

Repressionswelle in Semzinan [ Şemdinli ]

http://media.de.indymedia.org/images/2010/11/295172.jpg

Trotz der Verlängerung der Waffenruhe der kurdische Guerilla bis nach den türkischen Parlamentswahlen im nächsten Frühjahr geht die Kriegspolitik des türkischen Staates weiter. Neben Bombardierungen, Bodenoperationen und staatsterroristischen Angriffen, werden immer wieder kurdische AktivistInnen und Mitglieder von Stadtverwaltungen nach dem Antiterrorgesetz festgenommen. In der Nacht zum 24.11.10 fanden in Şemdinli Razzien statt, bei denen mindestens 11 Personen darunter ein Mitglied der BDP Kreisleitung festgenommen wurden.

ŞEMZINAN (ŞEMDINLI): SPEZIALEINHEITEN FÜHREN EINE VIELZAHL VON HAUSDURCHSUCHUNGEN DURCH

Eine große Zahl von Spezialeinheiten, der Jandarma und der Polizei führten in der Nacht und am Morgen Razzien in vielen Wohnungen in verschiedenen Stadtteilen der kurdischen Kleinstadt Şemzinan durch. Dabei wurden MitarbeiterInnen der Stadtverwaltung und mindestens fünf Jugendliche, von zwischen 15 und 17 Jahren festgenommen.

PRTOTESTE GEGEN DIE FESTNAHMEOPERATION

Die kurdische Friedens- und Demokratiepartei BDP, der Menschenrechtsverein IHD und der Verein für die Hinterbliebenen „Verschwundener“, MEYA-DER verurteilten die Festnahmeoperation scharf und bewertet dies als eine Provokation, während der Diskussion um eine Lösung der kurdischen Frage. Sie erklärten: „Während einerseits ein einseitiger Waffenstillstand herrscht, ist es besonders bedauerlich, dass die Repression gegen die kurdische Bevölkerung und ihre legalen Institutionen zunimmt. Zuletzt wurden 11 Personen, unter ihnen Menschen aus der BDP Leitung, MitarbeiterInnen der Stadtverwaltungen und andere ohne einen Grund zu nennen festgenommen. Die Razzien, die auf der Basis von Behauptungen geheimer Zeugen mitten in der Nacht durchgeführt werden haben eine große Besorgnis und Unruhe erzeugt.“

Indymedia

Erdoğan Lübnandan İsrailli tehdit etti : Katile katil diyeceğiz ve Allahin izni ile hesap soracağız

Erdoğan, Lübnandan İsrailli tehdit etti : Katile katil diyeceğiz ve Allahin izni ile hesap soracağız

Erdoğan, şöyle konuştu:

„Şunu asla unutmayınız; bu bölgenin, bu coğrafyanın insanlarını tarih birbirine kardeş eylemiştir. Bu kardeşliği bozmaya, bizim aramıza fitne sokmaya bizi birbirimizden soğutmaya asla ve asla hiç kimsenin gücü yetmeyecektir.

Burada, Lübnan’da yakın tarihte yaşanan acıları sadece Lübnan değil, sadece Lübnan halkı değil, bizler de yüreğimizin derinliklerinde hissettik. Beyrut kuşatma altındayken adeta bizler kendimizi kuşatılmış hissettik. Sabra da Şatilla da dökülen kanlar bütün bu bölgeyi olduğu kadar bizleri de derin bir acıya sev ketti. Merhum Refik Hariri Beyrut’ta katledildiğinde, şehit edildiğinde Lübnan’ın acısını aynen bizler de yaşadık. Lübnan’a acımasızca yağan bombalar Lübnan’ın çocuklarına yönelik insanlık dışı saldırılar bizim de yüreğimizi sızlattı. Biz nasıl Lübnan’ın acılarını yüreğimizde hissetiysek, Lübnan da Akdeniz’in ortasında Mavi Marmara gemisinde şehit edilen 9 Türkün acısını yüreğinde hissetti.

Şimdi biz Kabil dediğimizde, Bağdat, Darfur, Karabağ, Lefkoşa dediğimizde birileri çıkıp meseleyi farklı yerlere çekmeye başlıyor. Biz insanlığımızın gereği olarak sesimizi yükseltiyoruz. Biz vicdanımızın sesine kulak veriyor, işte onun için sesimizi yükseltiyoruz. Şundan emin olun: Kim ne derse desin, kim hangi yorumu yaparsa yapsın, biz haksızlık karşısında sesimizi yükseltmeye devam edeceğiz. Akdeniz’de korsanlık yapanlara, masum çocukları masum sivilleri acımasızca katledenlere karşı hakkı savunmaya devam edeceğiz.

Biz insanlık adına, vicdan adına, masum yavrular adına Kudüs demeye, Gazze demeye, Beyrut demeye devam edeceğiz. Biz barış diyeceğiz, biz adalet diyeceğiz, biz uluslararası hukuk diyeceğiz ve biz gerektiğinde katile katil diyecek, katilden bütün yaptıklarının hesabını da Allah’ın izniyle soracağız. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın, endişesi olmasın.

Burada, Lübnanlı kardeşlerimizin arasında bir Türkmen dervişi olan Hacı Bektaş-ı Veli’nin şu sözlerini hatırlatmak isterim. Diyor ki Hacı Bektaş-ı Veli; ’Bir olalım iri olalım, diri olalım’. Biz bu bölgede bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız. Barış için adalet için, istikrar ve huzur için bir olacağız. Hak için, hukuk için iri olacağız. Zulme karşı, zalimlere karşı her zaman diri olacağız.

İsrail hükümeti artık şunu görmek ve anlamak zorunda: bu bölgede barış olursa bundan bölge kazandığı kadar kendisi de kazanır. Bu bölgede savaş olursa, çatışma olursa bundan bölge insanı zarar gördüğü kadar kendi insanı, kendi vatandaşları da zarar görür. Onun için İsrail Hükümetini bir kez daha hatalarından dönmeye, özür dilemeye, hem bölge, hem bölge halkı hem de kendisi için barışa gelmeye davet ediyoruz.

İsrail’in, bölgeyi de dünyayı da ateşe atacak provokatif faaliyetleri artık biran önce durdurmasını istiyoruz. Tüm dünyanın da, dünya kamuoyunun da bu bölgede kalıcı barışın tesisi için elini vicdanına koyup, artık hukuktan, adaletten yana tavır almasını istiyoruz. Biz sadece barış istiyoruz. Biz bu bölgede bu coğrafyada sadece ve sadece huzur istiyor, adalet istiyoruz.“

Lübnan’ın, bölgenin en renkli ve en güzel ülkelerinden bir tanesi olduğunu belirten Başbakan Erdoğan, barış, huzur ve istikrarın Lübnan’ı bölgenin yıldızı haline getireceğini ifade etti.

Erdoğan, „Biz Türkiye olarak her alanda, her aşamada Lübnan’ın yanında olacağız. Bölgede yaşayan Türkmen kardeşlerim Lübnan’la bizim aramızda bir dostluk köprüsü oluşmasını sağlıyorlar. Barış, içinde Türkmen kardeşlerimin Lübnan’ın barışına katkı sağlamaya devam edeceklerine inanıyorum“ dedi.

VIDEO

Uploaded with ImageShack.us

* * *
Efendisizler notu: Video ve metin sömürgeci Türk basinindan alinmistir.

Brief von Gerasimos Tsakalos Panagiotis Argirou

http://img44.imageshack.us/img44/7760/84173264.gif

Hier eine relativ schnell übersetzte Version des Briefes zu den Brandbomben Paketen der CoCoF

Am 01.11.2001, nachdem wir bereits zwei Sätze Brandbomben verschickt hatten an Suisse Mail in der Astidamantos Straße und ACS in der Spirou Merkouri Straße, in Pangrati, an die mexikanische Botschaft in Athen und die Adressen von Eurojust in Den Haag, sind wir durch Polizeibeamte der DIAS Truppen umzingelt worden und verhaftet worden. In unserem Besitz waren zwei weitere Pakete aus die für die Residenz des Präsidenten Nicolas Sarkozy in Frankreich und der belgischen Botschaft in Athen bestimmt waren.

Als Revolutionäre erkennen wir keine Art der Autorität an. Deshalb verweigern wir jede Art der Zusammenarbeit mit Polizisten und Ermittlern, wir fühlen uns nur schuldig euch unsere revolutionäre Position der Öffentlichkeit und unseren Genossen mitzuteilen.

Wir erklären uns als Geiseln des revolutionären Krieges, stolz Mitglieder der revolutionären Organisation “Conspiracy Cells of Fire” zu sein. Wir bereue nichts und wir unterstützen alle Kommandos und Aktionen unserer Organisation, sowie solche, die von nun an geschehen werden, was gemacht wurde, macht uns stolz.

Wir unterstützen mit ganzer Seele der Verschwörung der Zellen des Feuers, weil es ist auch ein Teil unserer Seele. Wir sind stolz auf unsere Auswahl gefunden zu haben und sehen uns in einer Position im Angriff gegen das System.

Auch durch die schwierigen Haftbedingungen werden wir nie aufhören, unsere Sichtweise zur bewaffneter Gewalt, städtischem Guerillakrieg und der Revolution zu aufzugeben.
Genossen, lasst uns ihnen keinen Tropfen des Landes mehr geben!
Genossinnen und Genossen, lasst uns die Apathie und sozialen Betäubung brechen!

Lasst uns die Ordnungsmäßigkeit der Gesellschaft ein für allemal sprengen!

P.S. Es gibt keine schönere Art, die Solidarität und die Verbreiterung zeigen des revolutionären Bewusstseins als die Fortsetzung und Intensivierung der verschiedenen Guerilla-Aktion.

Also schicken wir unseren aufrichtigsten Grüße an die Guerillas, die Trotz der Zeiten weiterhin mit Feuer diese miserablen Nächte der Metropolen in flammen setzten!

In der Kampagne für die internationale Solidarität zu ausländischen Organisationen und Kämpfer inhaftiert, wird ein Kommunique der Organisation folgen.

Nichts ist vorbei – Der Krieg geht weiter

Conspiracy of Cells of Fire-Kommando Praktische Theorie ”
Gerasimos Tsakalos Panagiotis Argirou

Le Révolté

Turkish Army bombed South Kurdistan

Turkish army has bombed Khakurke and Haftanin region in Medya Defence Territories controlled by the Kurdish guerrillas.

People’s Defence Forces press office HPG-BIM reported that on 22 November between 13:00-14:00 o’clock Turkish army launched a mortar shell attack on Martyr Beritan, Martyr Kurtay and Karker hills in Khakurke region. HPG-BIM also reported that in the attack on 3 November a Kurdish guerrilla Khalit Suleyman code name Dilshad Kobani lost his life.

Meawhile, on 22 November between 07:30-21:00 o’clock the Turkish army also bombed Alanish, Siser and Partisan hills in Haftanin with mortar shells and holwizers.

ANF

Urgent Action / Amnesty International

http://img508.imageshack.us/img508/252/28484990.gif

Hinrichtung verhindern!

UA-088/2010-1
MDE 13/104/2010

19. November 2010

HOSSEIN KHEZRI, etwa 28-jähriger Kurde
ZEYNAB JALALIAN, etwa 27-jährige Kurdin

http://img232.imageshack.us/img232/9068/22950672.jpg
Zeynab Jalalian

# HINTERGRUNDINFORMATIONEN
# EMPFOHLENE AKTIONEN
# APPELLE AN

Hossein Khezri steht unmittelbar die Hinrichtung bevor. Sein Todesurteil wurde etwa am 17. November zur Vollstreckung weitergeleitet. Zuvor war ein Brief veröffentlicht worden, den Hossein Khezri im Gefängnis geschrieben hatte und in dem er Foltervorwürfe erhob.

Hossein Khezri ist 28 oder 29 Jahre alt. Er wurde auf der Grundlage seiner Mitgliedschaft in der Partei für ein Freies Leben in Kurdistan wegen „Feindschaft zu Gott“ (moharebeh) zum Tode verurteilt. Hossein Khezri gibt jedoch an, dass seine Aktivitäten rein politisch waren. Er hat Ende Oktober aus dem Gefängnis von Oromieh (Abteilung 12) einen Brief geschrieben, der am 6. November auf der Webseite einer Oppositionspartei veröffentlicht wurde. In diesem Brief beschrieb er, dass er sowohl in den Hafteinrichtungen der Revolutionsgarden in Kermanshah und Oromieh als auch in einer Haftanstalt des Geheimdienstministeriums gefoltert wurde. In seinem Brief schrieb Hossein Khezri weiter: „Man hat mir den Zeitpunkt meiner Hinrichtung nicht mitgeteilt. Ich weiß nicht, ob sie morgen, übermorgen oder heute Nacht sein wird, ich darf auch keine Besuche erhalten und kann noch nicht einmal mitteilen, dass ich noch am Leben bin“.

Hossein Khezri wurde 2008 in Kermanschah festgenommen und in einem Gerichtsverfahren im Mai 2009 zum Tode verurteilt. Ein Rechtsmittelverfahren im August 2009 führte zur Bestätigung des Todesurteils. Seinen Angaben zufolge hat man Hossein Khezri in der Haft gefoltert. Er bat daraufhin um eine Untersuchung der Foltervorwürfe, die aber im März 2010 abgelehnt wurde. Am 11. April wurde er vom Zentralgefängnis in Oromieh an einen unbekannten Haftort verlegt. Schon damals stand deshalb zu befürchten, dass seine Hinrichtung unmittelbar bevorstand.

Im Iran sitzen derzeit etwa 17 KurdInnen in derTodeszelle, nachdem sie aus politischen Gründen zum Tode verurteilt worden sind, darunter die 28-jährige Zeynab Jalalian. Ihr Rechtsanwalt sprach im Juli 2010 mit dem Teheraner Staatsanwalt und hoffte, dass ihr Todesurteil aufgehoben würde. Bis Anfang November hat er jedoch noch keine schriftliche Bestätigung der Aufhebung des Todesurteils erhalten. Zudem hatte ihm Zeynab Jalalian in einem Telefongespräch am 2. Oktober mitgeteilt, dass ihr immer noch die Hinrichtung drohe.

HINTERGRUNDINFORMATIONEN

Hossein Khezri und Zeynab Jalalian wurden der „Feindschaft zu Gott“ (moharebeh) für schuldig befunden, weil sie Mitglieder der Partei für ein Freies Leben in Kurdistan (auch unter dem kurdischen Akronym PJAK bekannt) sind.

In seinem Brief beschrieb Hossein Khezri die Foltermethoden, denen er ausgesetzt wurde, darunter Schläge über mehrere Stunden täglich, Drohungen gegen ihn und seine Familie, Tritte in die Genitalien, die Blutungen und Schwellungen über 14 Tage nach sich zogen, Tritte gegen die Beine, wodurch eine 18 cm lange Verletzung entstand, die bis heute noch nicht verheilt ist, über 49 Tage lang Schläge mit einem Knüppel auf den gesamten Körper, die Blutergüsse und Entzündungen verursachten. Seinen Angaben zufolge wurde er im Februar 2010 für drei Tage in eine Einrichtung des Geheimdienstministeriums verlegt, um über seine Vorwürfe befragt zu werden. Sein Vater erlitt daraufhin einen tödlichen Herzinfarkt, weil er nach der Verlegung seines Sohnes aus dem Gefängnis glaubte, er sei hingerichtet worden. Hossein Khezri gab an, man habe ihm zugesagt, wenn er im Fernsehen „gestehe“, werde sein Todesurteil in eine Haftstrafe umgewandelt.

Zeynab Jalalian wurde Anfang des Jahres 2009 vom Revolutionsgericht von Kermanschah zum Tode verurteilt. Zuvor hatte man sie acht Monate lang in einer Haftanstalt des iranischen Geheimdienstministeriums gefangen gehalten und ihre Familie im Unklaren über ihr Schicksal gelassen. Amnesty International erfuhr, dass Zeynab Jalalian während des Verfahrens, welches nach ihren Angaben nur wenige Minuten dauerte, keinen Rechtsbeistand hatte. Am 26. November 2009 bestätigte der Oberste Gerichtshof ihr Todesurteil.

Anfang März 2010 verlegte man Zeynab Jalalian aus dem Gefängnis von Kermanschah an einen unbekannten Ort, möglicherweise eine Haftanstalt des Geheimdienstministeriums. Einige Wochen später überstellte man sie in die Abteilung 209 des Evin-Gefängnisses in Teheran, mehrere hundert Kilometer von ihrem Heimatort entfernt. Ende Juni 2010 deuteten mehrere unbestätigte Berichte auf die drohende Vollstreckung ihres Todesurteils hin, aber sie wurde nicht hingerichtet.
Die KurdInnen sind eine der zahlreichen ethnischen Minderheiten im Iran und leben vor allem im Westen und Nordwesten des Landes, in der Provinz Kordestan und in Nachbarprovinzen, die an kurdische Gebiete in der Türkei und im Irak grenzen. Sie sind religiöser, wirtschaftlicher und kultureller Diskriminierung ausgesetzt.

Daher führten kurdische Organisationen wie die Demokratische Partei Kurdistan-Iran (KDPI) und die marxistische Gruppe Komala seit Jahren einen bewaffneten Kampf gegen die Islamische Republik Iran. Die 2004 gegründete Partei für ein Freies Leben in Kurdistan (PJAK) setzt sich für einen iranischen Staat mit „einem demokratischen System, in dem alle Bürger: Iraner, Kurden, Aserbaidschaner, Belutschen, Turkmenen, Araber und alle anderen ethnischen Gruppen sich selbst verwalten können“ ein. Die Partei verübte anfänglich Anschläge gegen iranische Sicherheitskräfte, hat aber 2009 einen Waffenstillstand erklärt. Es kommt allerdings immer wieder zu bewaffneten Zusammenstößen mit den Sicherheitskräften, die die PJAK als „Selbstverteidigung“ bezeichnet. Am 19. Oktober 2010 forderte die PJAK eine friedliche Lösung der „Kurdenfrage“ im Iran. Zuvor war am 22. September ein Anschlag auf eine Militärparade im Mahabad verübt worden, bei dem mindestens zwölf Personen getötet und zahlreiche weitere verletzt wurden. Bei der Mehrzahl der Opfer handelte es sich um Frauen. Die iranischen Behörden machten Israel und die USA für den Anschlag verantwortlich. Am 7. Oktober wurde ein Überfall mit Schusswaffen auf eine Polizeiwache in Sanandaj verübt, bei dem vier PolizistInnen und eine Zivilperson starben. Bislang hat sich keine Gruppe zu diesen Anschlägen bekannt. Amnesty International verurteilt Anschläge auf die Zivilbevölkerung sowie willkürlich und unterschiedslose Angriffe, die gegen Grundsätze des humanitären Völkerrechts verstoßen.

Mindestens 16 weitere kurdische Männer und eine Frau sollen wegen Mitgliedschaft und Mitwirkung in verbotenen kurdischen Organisationen im Todestrakt sitzen. Zu ihnen gehören Habibollah Latifi, Sherko Moarefi, Anvar Rostami, Rostam Arkiya, Mostafa Salimi, Hassan Talai, Iraj Mohammadi, Rashid Akhkandi, Mohammad Amin Agoushi, Ahmad Pouladkani, Sayed Sami Hosseini, Sayed Jamal Mohammadi, Mohammad Amin Abdolahi, Ghader Mohamadzadeh, Aziz Mohammadzadeh und Habibollah Golparipour. Am 4. November haben mehrere politische Gefangene, darunter Hossein Khezri, aus dem Gefängnis heraus eine Aktion gegen Steinigungen eingeleitet, indem sie einen Tag lang in einen Hungerstreik traten.
EMPFOHLENE AKTIONEN

SCHREIBEN SIE BITTE E-MAILS, FAXE UND LUFTPOSTBRIEFE MIT FOLGENDEN FORDERUNGEN

* Ich appelliere an Sie, Hossein Khezri und Zeynab Jalalian nicht hinzurichten.
* Bitte wandeln sie die gegen Hossein Khezri und Zeynab Jalalian verhängten Todesurteile in Freiheitsstrafen um und gewähren Sie ihnen ein faires Verfahren entsprechend internationalen Standards, in dem keine Beweise zugelassen werden, die durch Folter oder andere Misshandlungen erlangt wurden.
* Amnesty International erkennt das Recht und die Pflicht eines jeden Staates auf Strafverfolgung von Tatverdächtigen an, verlangt aber, dass die Staaten sich dabei an die internationalen Grundsätze für ein faires Gerichtsverfahren halten. Amnesty International lehnt die Todesstrafe in jedem Fall ab, da sie die grausamste, unmenschlichste und erniedrigendste aller Strafen darstellt.

APPELLE AN

RELIGIONSFÜHRER
Ayatollah Sayed ‚Ali Khamenei
The Office of the Supreme Leader
Islamic Republic Street – End of Shahid Keshvar Doust Street
Teheran
IRAN
(korrekte Anrede: Your Excellency)
E-Mail: info_leader@leader.ir oder über die Website
http://www.leader.ir/langs/de/index.php?p=suggest

OBERSTE JUSTIZAUTORITÄT
Ayatollah Sadeqh Larijani
Office of the Head of the Judiciary
Pasteur St., Vali Asr Ave south of Serah-e Jomhouri
Teheran 1316814737
IRAN
(korrekte Anrede: Your Excellency)
E-Mail: über die Website http://www.dadiran.ir/tabid/75/Default.aspx (Erste Textzeile mit rotem Sternchen: Ihr Vorname. Zweite Textzeile mit Sternchen: Ihr Nachname. Dritte Textzeile mit Sternchen: Ihre E-Mail-Adresse. Appelltext in die große Textbox darunter.)

KOPIEN AN
LEITER DER IRANISCHEN MENSCHENRECHTSBEHÖRDE
Mohammad Javad Larijani
Howzeh Riassat-e Ghoveh Ghazaiyeh
Pasteur St, Vali Asr Ave. south of Serah-e Jomhouri
Teheran 1316814737
IRAN
Fax: (00 98) 21 3390 4986
E-Mail: bia.judi@yahoo.com
(Als Betreff: FAO Mohammad Javad Larijani)

BOTSCHAFT DER ISLAMISCHEN REPUBLIK IRAN
S.E. Herrn Alireza Sheikh Attar
Podbielskiallee 65-67
14195 Berlin
Fax: 030-8435 3535
E-Mail: iran.botschaft@t-online.de

Bitte schreiben Sie Ihre Appelle möglichst sofort. Schreiben Sie in gutem Persisch, Arabisch, Französisch oder auf Deutsch.

PLEASE WRITE IMMEDIATELY

* Urging the Iranian authorities not to execute Hossein Khezri and Zeynab Jalalian;

* Calling on them to commute their death sentences and to retry them in fair proceedings in line with international law and to disregard any evidence obtained under torture or other ill-treatment;
* Stating that Amnesty International recognizes the right and responsibility of governments to bring to justice, in conformity with international standards for fair trial, those suspected of criminal offences, but opposes the death penalty as the ultimate cruel, inhuman and degrading punishment.

Amnesty International
kostenloser Counter
Poker Blog